วิธีคำนวณภาษีป้าย จะแบ่งประเภทของป้ายในการคำนวนภาษีเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 คือ ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตราภาษีป้ายต่อปี 500 ตร.ซม ละ 3บาท

ประเภทที่ 1 คือ ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน

ประเภทที่ 2 คือ ป้ายที่มีตัวอักษรไทยรวมอยู่กับตัวอักษรต่างประเทศ รูป หรือโลโก้ ต้องให้ตัวอักษรภาษาไทยทั้งหมดอยู่บนสุดเหนือตัวอักษรต่างประเทศและโลโก้ คิดอัตราภาษีป้ายต่อปี 500 ตร.ซม ละ 20 บาท

ประเภทที่ 2 คือ ป้ายที่มีตัวอักษรไทยอยู่บนสุด รวมอยู่กับตัวอักษรต่างประเทศ รูป หรือโลโก้

ประเภทที่ 3 คือ ป้ายที่ไม่เข้าค่ายประเภทที่ 1 และ 2 เช่น เป็นป้ายภาษาต่างประเทศล้วน มีโลโก้ หรือมีทั้งตัวอักษรต่างประเทศและตัวอักษรไทย แต่ตัวอักษรไทยอยู่ล่าง คิดอัตราภาษีป้ายต่อปี 500 ตร.ซม ละ 40 บาท

ประเภทที่ 3 คือ ป้ายที่ไม่เข้าค่ายประเภทที่ 1 และ 2 เช่น เป็นป้ายภาษาต่างประเทศล้วน มีโลโก้ หรือมีทั้งตัวอักษรต่างประเทศและตัวอักษรไทย แต่ตัวอักษรไทยอยู่ล่าง

หมายเหตุ

  • ถ้าป้ายคำนวณภาษีแล้วไม่ถึง 200 บาท จะคิดเป็นอัตรา 200 บาทต่อปี
  • ป้ายที่มีล้อเลื่อนต้องเลื่อนป้ายเข้าออกอยู่บ่อยๆ ไม่ต้องเสียภาษี
  • ป้ายที่ติดในอาคารไม่ต้องเสียภาษี
  • ป้ายที่ติดบนพื้นที่ขนาดใหญ่ๆ จะคิดแค่ความกว้าง x ความยาวของตัวอักษรและโลโก้
  • ป้ายของทางราชการ ป้ายของโรงเรียนทังรัฐและเอกชนไม่ต้องเสียภาษี
  • ป้ายตามงาน Event ที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวไม่ต้องเสียภาษี
  • ป้ายวัด สมาคม มูลนิธิฯ งานการกุศลเพื่อสาธารณะไม่ต้องเสียภาษีป้าย

ตัวอย่างการคำนวณภาษีป้าย

ป้ายขนาด 1×2 เมตร คิดเป็น (100*200/500= 40 หน่วย) จะต้องเสียภาษีป้ายรายปีแยกตามประเภทป้าย ดังนี้
ป้ายประเภทที่ 1 ต้องจ่ายภาษี 40×3 = 120 บาท *คำนวนแล้วไม่ถึง 200 บาท ต้องจ่าย 200 บาท
ป้ายประเภทที่ 2 ต้องจ่ายภาษี 40×20 = 800 บาท
ป้ายประเภทที่ 3 ต้องจ่ายภาษี 40×40 = 1600 บาท